Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»
галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.А. Андренко – Х.: ХНАМГ, 2012. – 38 с.

переглянути книгу