ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
«Екологічне право» і методичні рекомендації до їх
написання для студентів IV курсу заочної форми навчання
(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти галузі знань 08
«Право» спеціаль-ності 081 «Право») / уклад.: А.П. Гетьман,
А.К. Соколова, Г.В. Анісімова та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т
імені Ярослава Мудрого, 2019. 78 с.

переглянути книгу